ชุดที่ 3

 1. ศาสนาในข้อใดเป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยม
  1. พุทธ – พราหมณ์
  2. อิสลาม – พุทธ
  3. ซิกข์ – คริสต์
  4. คริสต์ – อิสลาม
 2. ภายหลังการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 3 ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วได้เกิดเหตุการณ์สำคัญในข้อใด
  1. เกิดสงครามระหว่างศาสนาต่างๆ ในประเทศอินเดีย
  2. พระพุทธศาสนากลายเป็นรากฐานของวัฒนธรรมอินเดีย
  3. พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปยังดินแดนอาณานิคมของประเทศอินเดีย
  4. พระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณทูตไปประกาศศาสนาพุทธนอกชมพูทวีป
 3. ใน คัมภีร์อัลกุรอ่าน มีหลักคำสอนเกี่ยวกับความรัก ความเมตตาว่า “ผู้ใดขาดเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์ ผู้นั้นจักไม่ได้รับความเมตตาเช่นกัน” คำสอนนี้สอดคล้องกับหลักธรรมของศาสนาพุทธในข้อใด
  1. สมบัติ 4
  2. พรหมวิหาร 4
  3. สังคหวัตถุ 4
  4. กุลจิรัฏฐิติธรรม 4
 4. จุดมุ่งหมายในการประกาศบัญญัติ 10 ประการของโมเสสคือข้อใด
  1. ให้เคารพบิดามารดาของตน
  2.  มิให้โลภ ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตน
  3. อย่าฆ่ามนุษย์เพราะมนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า
  4. สร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวยิวมีความอดทนและศรัทธา
   ในพระเจ้าองค์เดิม
 5. บุคคลใดเตรียมตัวเพื่อการบริหารจิตได้ดีที่สุด
  1. แก้ว นอนหลับพักผ่อนมาก่อนเพื่อเตรียมใจให้พร้อม
  2. เก่ง ถวายสังฆทานเพื่อเป็นอามิสบูชาก่อนที่จะปฏิบัติบูชา
  3. กล้า มีศรัทธา ตัดความวิตกกังวล
  4. เกด บริหารร่างกายมาก่อน
 6. ศาลาการเปรียญ วัดท่าทราย ชำรุดผุพัง ผู้ใหญ่บ้านท่าทรายควรดำเนินการอย่างไร
  1. เรียกชาวบ้านมาช่วยกันซ่อมแซม
  2. ทำหนังสือราชการของบประมาณแผ่นดินมาซ่อมแซม
  3. จัดผ้าป่าสามัคคีปีละหลายๆ ครั้ง เพื่อนำเงินมาสร้างใหม่
  4. ประชุมปรึกษาหารือระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาสเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน
 7. นักเรียนระดับชั้น ม. 3 จะประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนได้ จะต้องปฏิบัติ ตามหลักของคุณธรรมข้อใด
  1. อิทธิบาท 4
  2. พรหมวิหาร 4
  3. ฆราวาสธรรม 4
  4. ปธาน 4
 8. คุณป้ามีความทุกข์ใจมากเมื่อพบว่ามีรอยย่นที่หางตา ความทุกข์นี้เกิดขึ้นเพราะท่าน ไม่เข้าใจธรรมะในข้อใด
  1. อัตถะ 3
  2. ไตรลักษณ์
  3. ไตรวัฏฏ์
  4. ปปัญจธรรม 3
 9. ความเข้าใจในไตรลักษณ์ จะช่วยในการดำเนินชีวิตของเราอย่างไร
  1. เป็นคนแก่ที่มีคุณภาพ
  2. ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเข้าใจกัน
  3. ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท
  4. ทำใจได้ดั่งคำว่า “ใครชอบ ใครชัง” ช่างเถิด
 10. เพื่อนๆ ไม่ยอมให้สีฟ้าเข้ากลุ่มทำรายงาน เพราะมอบหมายให้ทำสิ่งใดก็มักหลงลืม อยู่เสมอ ดังนั้นสีฟ้าควรตัดสินใจทำอย่างไร
  1. พยายามฝึกตนให้มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ
  2. พยายามไปขอเข้ากลุ่มทำรายงานกับเพื่อนกลุ่มอื่น
  3. ขออนุญาตคุณครูทำรายงานเดี่ยว
  4. ขอทดสอบแทนการทำรายงาน
 11. คุณ ยายพาหลานสาวไปตักบาตร บริเวณหน้าบ้าน พระสงฆ์รูปหนึ่งเดินมารับบาตร คุณยายจึงนิมนต์พระสงฆ์ให้มารับบาตรในวันพรุ่งนี้ด้วย พระสงฆ์จะกล่าวตอบ อย่างไร
  1. ครับผม
  2. ขอบคุณโยม
  3. เจริญพร
  4. อนุโมทนา
 12. การขับรถด้วยความไม่ระมัดระวัง จนเกิดอุบัติเหตุ สอดคล้องกับพระพุทธศาสนสุภาษิตใด 
  1. ธมฺมจารี สุขํ เสติ
  2. สุสฺสูสํ ลภเต ปัญญํ
  3. อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย
  4. ปมาโท มจฺจุโท ปทํ
 13. จุดมุ่งหมายของ จิตภาวนา คือข้อใด 
  1. การสวดอ้อนวอนให้บรรลุผล
  2. การสร้างความสงบในจิตใจ
  3. การมีระเบียบวินัย สำรวมกาย วาจา
  4. การแผ่ความดีไปสู่มวลมนุษย์
 14. ทุกข้อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุยกเว้นข้อใด
  1. ปฏิบัติต่อพระภิกษุด้วยความเต็มใจ
  2. ปฏิบัติต่อพระภิกษุด้วยอามิสทาน
  3. ให้ความเคารพพระภิกษุด้วยกาย วาจา ใจ
  4. ให้ความเคารพพระภิกษุที่มีจำนวนพรรษามากกว่าภิกษุที่มีพรรษาน้อย
 15. เมื่อถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา ชาวพุทธควรจะระลึกถึงสิ่งใดมากที่สุด
  1. พระรัตนตรัย
  2. พระพุทธคุณ 3
  3. พระไตรปิฎก
  4. ารทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
Advertisements