>> ชุดที่ 3

 1. แนวทางใดที่จะทำให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด
  1. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ที่อาเซียนจะได้รับจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  2. การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอาเซียนในทุกขั้นตอน
  3. การให้ความรู้ในด้านผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพียงอย่างเดียวเพื่อโน้มน้าวความสนใจจากประชาชน
  4. การศึกษารูปแบบทางเศรษฐกิจของประเทศในทวีปยุโรป
 2. ข้อใดสรุปเกี่ยวกับเครือข่ายความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนไม่ถูกต้อง 
  1. โครงการทางหลวงอาเซียนเป็นโครงการพื้นฐานสำหรับการขนส่งทางบกนำร่อง
  2. ผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ตกลงรับรองแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 17
  3. เครือข่ายความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนเป็นความคิดริเริ่มของประเทศอินโดนีเซีย
  4. เครือข่ายความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า AFTA
 3. การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีทำให้เกิดผลกระทบอย่างไรต่อประเทศไทย
  1. แรงงานฝีมือของไทยย้ายไปทำงานในประเทศที่ได้ค่าตอบแทนสูงกว่า
  2. นักลงทุนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นในอาเซียน
  3. สินค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยไม่มีภาษีสินค้านำเข้า
  4. ทำให้ประเทศไทยต้องปรับค่าแรงสูงขึ้นเพื่อให้ได้แรงงานฝีมือ
 4. การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลดีต่ออาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลกอย่างไร
  1. อาเซียนมีทรัพยากรใช้โดยไร้ขีดจำกัด
  2. ช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองในการเจรจาระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น
  3. เกิดการจัดตั้งกำแพงภาษีในอัตราที่สูงเพิ่มขึ้น
  4. อาเซียนได้รับการส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น
 5. การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการค้าของอาเซียนข้อใดส่งผลให้อาเซียนมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
  1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
  2. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
  3. การกระจายรายได้ของประชาชนให้มีความเท่าเทียมกัน
  4. การให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการประกอบอาชีพ
 6. ในการเปิดเสรีด้านการค้าและการบริการ ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานหลักในสาขาใด
  1. เทคโนโลยีสารสนเทศและสุขภาพ
  2. ผลิตภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ประมง
  3. การท่องเที่ยวและการบิน
  4. ผลิตภัณฑ์ยางและโลจิสติกส์
 7. “แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน” ส่งผลดีอย่างไรต่อประเทศสมาชิกอาเซียนมากที่สุด
  1. เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการขนส่งทางบกนำร่อง
  2. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงด้านสินค้า บริการ ทุนและแรงงานระหว่างกัน
  3. เป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการขนส่งทางอากาศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  4. เป็นการตรวจสอบความปลอดภัยการขนส่งทางทะเลและท่าเรือน้ำลึกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 8. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายที่สำคัญของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  1. ลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคม
  2. สามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรี
  3. ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดระดับช่องว่างการพัฒนา
  4. การเปิดเสรีด้านการค้าและการบริการให้เร็วขึ้นกว่าเดิมใน 10 สาขาที่สำคัญ
 9. ประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศใดไม่ได้อยู่ในเส้นทางเชื่อมต่อของโครงการทางรถไฟสายสิงคโปร์-คุนหมิง
  1. บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
  2. ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว
  3. เวียดนาม ไทย เมียนมาร์
  4. อินโดนีเซีย กัมพูชา ไทย
 10. ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากความร่วมมือทางด้านการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไร
  1. สามารถตั้งเงื่อนไขที่เป็นข้อได้เปรียบทางด้านการค้าได้อย่างเสรี
  2. สามารถเข้าไปแทรกแซงอำนาจการตัดสินใจด้านเศรษฐกิจได้
  3. สามารถผูกขาดอำนาจการซื้อสินค้าส่งออกที่สำคัญได้เพียงผู้เดียว
  4. สามารถสร้างความแข็งแกร่งในอำนาจการต่อรองด้านเศรษฐกิจร่วมกัน
Advertisements