ชุดที่ 2

1. คำสอนของพระพุทธศาสนาสอนให้คนให้ทานโดยมีวัตถุประสงค์ตรงกับข้อใดมากที่สุด
   ก. เพื่อฝึกจิตใจให้ผ่องใส
   ข. เพื่อลดละความเห็นแก่ตัว
   ค. เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางสังคม
   ง. เพื่อช่วยคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
 
2. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มีลักษณะคล้ายพิธีศีลข้อใดในศาสนาคริสต์
   ก. ศีลจุ่ม
   ข. ศีลกำลัง
   ค. ศีลมหาสนิท
   ง. ศีลสารภาพบาป
 
3. ศาสนาพุทธบูชาพระรัตนตรัย ศาสนาอิสลามปฏิบัติในข้อใด
   ก. การละหมาด
   ข. การถือศีลอด
   ค.การปฏิญาณตน
   ง. การบริจาคซะกาต
 
4. การปฏิบัติอย่างไรที่แสดงว่า เข้าถึงแก่นพระพุทธศาสนา
   ก. ทอดกฐิน เพื่อนำเงินไปสร้างโบสถ์
   ข. บริจาคทอง เพื่อร่วมสร้างพระพุทธรูป
   ค. ข่มใจ ไม่เสียใจเมื่อสูญเสียของรัก
   ง. ร่วมพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
 5. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ฺจากการเรียนรู้เรื่อง ขันธ์ 5 
   ก. มีสติสัมปชัญญะ
   ข. มีความเชื่อมั่นในตนสูง
   ค. ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท
   ง. เห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิต
 
 6. ข้อใด ไม่ใช่ ผลการปฏิบัติตนตามหลักธรรมเรื่อง บุญกิริยาวัตถุ 10
   ก. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
   ข. ทำให้เกิดความปิติอิ่มใจ
   ค. ทำให้ได้รับความเมตตา
   ง. ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ
 
7.ข้อใดเป็นประโยชน์จากการปฏิบัติตนตามหลักของ สัปปุริสธรรม 7
   ก. เป็นผู้มีเหตุผล
   ข. เป็นผู้มีฐานะดี
   ค. เป็นผู้มีชื่อเสียง
   ง. เป็นผู้มีความก้าวหน้า
 
8. บุคคลใดเตรียมตัวเพื่อการบริหารจิตได้ดีที่สุด
   ก. แก้ว นอนหลับพักผ่อนมาก่อนเพื่อเตรียมใจให้พร้อม
   ข. เก่ง ถวายสังฆทานเพื่อเป็นอามิสบูชาก่อนที่จะปฏิบัติบูชา
   ค. กล้า มีศรัทธา ตัดความวิตกกังวล
   ง. เกด บริหารร่างกายมาก่อน
 
 9. หน้าที่สำคัญของพราหมณ์ตามหลักศาสนาฮินดูคือข้อใด
   ก. สอนหนังสือ
   ข. ประกอบพิธีกรรม
   ค. โล้ชิงช้า
   ง. จัดบายสี
 
10. บุคคลใดย่อมได้รับการยกเว้นในการถือศีลอด
   ก. อารี เป็นหญิงแม่ลูกอ่อน
   ข. อุทัย อายุไม่ถึง 20 ปี
   ค. อาทิตย์ เป็นอาสารักษาดินแดน
   ง. เอื้อมพร ต้องดูแลมารดาที่ป่วยหนัก