การ์ดธรรมะ

ธรรมทาน

  1. ธรรมสวัสดี
  2. พระธรรมคำสอน
  3. ธรรมะพระอริยสงฆ์ 

ขออุทิศบุญกุศลแก่สรรพสัตว์ทั้งปวง
สังฆบูชา พระมหาคณิต ศรีสุวรรณ
Many thanks for  pics from internet